Vào đầu thế kỷ XIX khi Huế trở thành kinh đô của
nhà Nguyễn, cùng với việc thiết lập triều cương, ở
chốn cung đình...